Barsel

Barselsdagpenge

Barselsdagpenge udbetales fra ”Udbetaling Danmark”. Hvis du får løn i barselsperioden, får arbejdsgiveren refusion svarende til sygedagpenge. Barselsdagpenge fra ”Udbetaling Danmark” udbetales, når din arbejdsgiver har indberettet din barsel til ”Udbetaling Danmark” med oplysninger om løn m.v. Er du arbejdsløs, skal din a-kasse indberette din barsel.

Forældrene har tilsammen ret til 52 ugers barselsorlov med udbetaling af dagpenge, hvis de opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge.

Moderen har ret til:

4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen.

Faderen har ret til:

Dagpenge i 2 sammenhængende uger inden for de første 14 uger efter barnets fødsel.

Begge forældre

Efter udløbet af den 14. uge efter fødslen har forældrene ret til 32 uger. Disse uger kan den ene forælder tage eller moderen og faderen kan frit dele ugerne mellem sig, d.v.s., at forældrene kan holde ugerne samtidig, på skift eller i forlængelse af hinanden.

Faderen kan også påbegynde den længere orlov sideløbende med, at moderen holder sine 14 ugers barselsorlov.

Derudover kan forældrene vælge at forlænge orloven yderligere med dagpenge i 8 uger (alle) og for beskæftigede lønmodtagere med 14 uger. Da dagpengene ikke kan overstige tilsammen 52 uger for både moderen og faderen, vil dette betyde, at dagpengene reduceres.

Retten til dagpenge er knyttet til fødslen, d.v.s., at der ved en flerbarnsfødsel alene er ret til dagpenge for 1 barn.

Fraværsret

Efter de nye regler har hver af forældrene efter den 14. uge efter fødslen en individuel ret til at være fraværende fra arbejdspladsen i 32 uger.

Del af orlov kan udskydes

En af forældrene (når der er tale om beskæftigede forældre) har ret til at udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger til et senere tidspunkt, dog før barnet fylder 9 år. De udskudte uger af orloven skal holdes i én sammenhængende periode.

Det er endvidere for beskæftigede muligt, efter aftale med arbejdsgiveren, at udskyde op til 32 uger. Disse uger kan afholdes "drypvis" indtil barnets 9. år.

Hvis man skifter job, skal man indgå en ny aftale med den nye arbejdsgiver. Samtidig bliver det muligt (også efter aftale med arbejdsgiveren), at genoptage arbejdet delvist og forlænge orloven.

Varsling til arbejdsgivere

Senest 3 måneder inden forventet fødsel skal moderen oplyse arbejdsgiveren om den forventede fødsel og om hun vil gå på barselsorlov 4 uger før fødslen. Yderligere barselsorlov skal varsles senest 8 uger efter fødslen til arbejdsgiveren.

Faderen skal give arbejdsgiveren besked med 4 ugers varsel, hvornår han tager de 2 sammenhængende ugers barselsorlov, yderligere barselsorlov samme varsel som moderen.

Varsling til kommunen

Senest 8 uger efter fødslen skal du også informere ”Udbetaling Danmark” om, hvordan du ønsker barslen afviklet.

Overenskomstens betydning for de nye barselsregler

Da overenskomsterne er forskellige, kan vi ikke sige generelt, hvilke regler der er gældende om barselsorlov. Du må derfor spørge din tillidsrepræsentant eller den faglige sekretær i 3F København om dette.

 
id-4