Fleksjob

Den 1. januar 2013 trådte en ny fleksjobreform i kraft. Reformen har betydning for dig, der får eller skifter fleksjob efter 1. januar 2013.

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er varigt begrænset på grund af sygdom. En medarbejder i fleksjob skal på forhånd være godkendt til et fleksjob af kommunen. Hvis en person i et fleksjob efter lovens ikrafttræden begynder et nyt fleksjob, bliver pågældende omfattet af den nye fleksjobordning i forhold til løn, ansættelsesvilkår og udbetaling af fleks løntilskud.

Vigtige ændringer

  • Fokus på at udvikle den enkeltes arbejdsevne.
  • Fleksjobordningen målrettes og tilskuddet omlægges.
  • Adgangen til førtidspension begrænses.
  • Ressourceforløb skal sikre en tidligere, tværfaglig og sammenhængende indsats.
  • Målet er at flest mulige skal i arbejde på det ordinære arbejdsmarked.
  • Arbejdsgiver betaler kun løn (inklusiv pension) for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder.
  • Kommunen supplerer medarbejderens løn fra arbejdsgiver med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten.

Ansatte i fleksjob har et økonomisk incitament til at øge sit timeantal

Ledighedsydelsen udgør 89 % af højeste dagpengesats - svarende til kr. 15.9476 (2015). For forsørgere, der kommer fra kontanthjælp, udgør ledighedsydelsen 60 % af højeste dagpengesats 10.849 kr. Ledighedsydelsen udbetales uafhængigt af eventuel ægtefælles indkomst og formueforhold. Ledighedsydelsen kan modtages frem til gældende folkepensionsalder.

Nye krav

Ledige, der har fået bevilget et fleksjob, skal aktivt søge job. Ledige skal have kontaktsamtaler hver tredje måned og har ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Modtagere af ledighedsydelse får tre ugers karantæne ved selvforskyldt ledighed.

Man kan først ansættes i fleksjob på hidtidig arbejdsplads, når man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår (samtidig skal personen opfylde betingelserne for et fleksjob). Der skal være indgået en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder.

Det vil fortsat være muligt for selvstændige erhvervsdrivende at få tilskud til fleksjob i egen virksomhed.

Sygdom og fleksjob

En medarbejder i fleksjob er omfattet af reglerne for sygedagpenge. Kommunen udbetaler sygedagpenge til medarbejderen eller, hvis din virksomhed udbetaler løn under sygdom, refunderer Kommunen sygedagpengene til din virksomhed. Din virksomhed kan søge sygedagpengerefusion fra første sygedag, når virksomheden har ansat en person i fleksjob.

Første fleksjob

Det første fleksjob bliver, uanset alder, bevilget for en periode på fem år. For personer på 40 år eller derover vil fleksjobbet efter den 5 årige periode kunne blive permanent, hvorimod personer under 40 år kun kan få bevilget fleksjob for fem år ad gangen.

Løn

Aflønningen i fleksjob sker således, at personen, der er ansat i fleksjob, får løn fra arbejdsgiveren for det arbejde, der udføres. Lønnen suppleres med et fleks løntilskud fra kommunen på ca. 200.000 kr., som aftrappes i forhold til lønnen fra arbejdsgiveren.

På områder, der ikke er dækket af en overenskomst, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår efter aftale mellem den ansatte i fleksjobbet og arbejdsgiveren. På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal parterne tage udgangspunkt i den sammenlignelige overenskomst.

Ledighedsydelse

Alle ledige, der har fået bevilget et fleksjob, har ret til ledighedsydelse på et niveau, der er afhængigt af deres hidtidige forsørgelsesgrundlag. Ledighedsydelsen kan dog højst udgøre et beløb, der svarer til 89 % af dagpengenes højeste beløb.

Funktionærer

Udfører man funktionærarbejde i mindre end 8 timer ugentligt, er man ikke dækket af funktionærloven. Men her har arbejdsgiveren pligt til at ansætte på funktionærlignende vilkår med samme rettigheder og pligter.

Pension og ATP

Arbejdsgiveren skal indbetale pension og ATP bidrag for det antal arbejdstimer der er aftalt.

Ingen tilskud til arbejdsgiver

På den nye ordning vil kommunen fremover udbetale fleks løntilskuddet direkte til den fleksjobansatte. Fleks løntilskuddet udgør i 2015 maksimum kr. 17.550,00 om måneden. Det er vigtigt, at der er opbakning blandt kollegerne og at der er lavet klare aftaler inden der ansættes medarbejdere i fleksjob. Husk altid at have en tillidsrepræsentant eller din fagforening med til alle samtalerne.

Brug 3F København

Har du spørgsmål om fleksjob eller andet indenfor det sociale område, er du velkommen til at kontakte Social & Miljøafdelingen på telefon 70 300 999.

Har du brug for yderligere information kan du læse mere på www.borger.dk

 

 
id-4