Sygdom

Anmeldelse af sygdom

Sygdom skal anmeldes til arbejdsgiveren hurtigst muligt, normalt senest 2 timer efter arbejdstids begyndelse, medmindre andet er fastsat i en personalepolitik eller lignende. Har du ikke telefon, så aftal skriftligt, hvordan du anmelder.

Anmelder du for sent, bortfalder sygedagpengene både fra arbejdsgiveren og kommunen, indtil anmeldelse er foretaget. Anmelder du for sent, skal arbejdsgiveren gøre indsigelse hurtigst muligt, for at blive fritaget for at betale sygedagpenge. Hvis arbejdsgiveren ikke har fået besked om sygdommen, behøver denne ikke at reagere og kan opfatte situationen som udeblivelse.

”Tro og love-erklæring”

Arbejdsgiveren kan forlange en skriftlig sygemelding, en ”tro og love-erklæring”, der skal fremsendes på 1. fraværsdag, selv om du forventer at blive rask på 2. dagen.

Friattest

Arbejdsgiveren kan kun bede lægen om at besvare hvor lang tid sygdommen forventes at vare.

Mulighedserklæring

Forlanger arbejdsgiveren en mulighedserklæring, betales denne af arbejdsgiveren. En mulighedserklæring skal bidrage til at beskrive, hvordan den syge medarbejder kan bevare tilknytningen til arbejdspladsen under sygdom.

En arbejdsgiver kan forlange en mulighedserklæring af en lønmodtager ved såvel kortvarigt, gentaget og ved langvarigt sygefravær. Arbejdsgiveren kan forlange mulighedserklæringen udarbejdet på et hvilket som helst tidspunkt i lønmodtagernes sygeforløb og der er pligt til at møde op til samtalen.

Hvis lønmodtageren ikke kan møde op på grund af sygdommen, kan samtalen holdes telefonisk, hvis sygdommen tillader det. Hvis lønmodtageren ikke deltager i samtalen, falder lønmodtagerens ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren bort fra og med den dag, hvor lønmodtageren skulle have deltaget i samtalen og til og med den dag, hvor samtalen gennemføres. Dette gælder dog ikke, hvis der er en rimelig grund til, at lønmodtageren udebliver.

Mulighedserklæringen anvendes, hvis der i dialogen mellem arbejdsgiveren og medarbejderen er usikkerhed om, hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen kan varetage.

Mulighedserklæringen består af 2 dele

1. del skal udfyldes af arbejdsgiver og medarbejder i fællesskab og beskriver hvilke begrænsninger sygdommen medfører i de arbejdsfunktioner, som medarbejderen normalt udfører.

2. del skal bagefter udfyldes af lægen på baggrund af en samtale med den sygemeldte medarbejder og oplysningerne i 1. del. Lægen tager stilling til, om de beskrevne arbejdsforhold er forsvarlige i forhold til helbredet, om de skal tilpasses yderligere eller om fravær på grund af sygdom fra arbejdet kan tilrådes.

Kommunen kan i et fraværsforløb anmode om at se mulighedserklæringen. Hvis du ikke har afleveret mulighedserklæringen som forlangt af arbejdsgiveren, kan arbejdsgiveren kun stoppe udbetalingen af sygedagpenge, hvis han har gjort indsigelse hurtigst muligt og senest 2 arbejdsdage efter den dag, hvor mulighedserklæringen eller “tro- og loveerklæringen” skulle være afleveret.

Hvis eventuelt både en “tro- og loveerklæring” og mulighedserklæringen ikke kommer rettidigt, skal arbejdsgiveren gøre indsigelse overfor begge overskridelser hver for sig.

Sygedagpengebetingelser

De første 30 dage af en sygeperiode skal arbejdsgiveren betale sygedagpenge, hvis du forsat er ansat og opfylder disse betingelser:

 • Du har været ansat i 8 uger før fraværet.
 • Du har i perioden arbejdet mindst 74 timer.

Opfylder du ikke disse to betingelser, kan du i nogle situationer i stedet få sygedagpenge fra kommunen. Sygdom skal anmeldes til kommunen senest 1 uge efter 1. fraværsdag ellers udbetales sygedagpenge først fra anmodningsdagen.

Du kan få sygedagpenge fra kommunen:

 • Når der er tale om en arbejdsskade. (Når skaden er anerkendt i Arbejdsmarkedets erhvervssikring)
 • Hvis du opfylder betingelserne for at få arbejdsløshedsdagpenge, uddannelses- eller kursusgodtgørelse ydet som erstatning for arbejdsløshedsdagpenge.
 • Inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
 • Er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov.
 • Efter udløbet af arbejdsgiverforpligtelsen.
 • Fra første hele fraværsdag i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren ikke har dagpengeforpligtelsen i de første 30 dage.
 • Hvis du uafbrudt har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 26 uger uden afbrydelse forud for sygefraværet og i denne periode har haft mindst 240 timers beskæftigelse.

Oplysningsskema til kommunen

Når kommunen udbetaler sygedagpenge eller refusion til arbejdsgiveren, skal kommunen sende et oplysningsskema til dig. Du skal besvare skemaet inden 8 dage, medmindre andet aftales med kommunen. Det er vigtigt, da kommunen ellers vil stoppe dine sygedagpenge indtil de modtager skemaet. Såfremt kommunen modtager skemaet retur efter 4 uger fra henvendelsen til den sygemeldte, bortfalder sygedagpengene helt.

Sygedagpenge udbetales højst i 22 uger inden for de sidste 9 måneder.

Forlængelsesmuligheder:

 • det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.
 • Det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 69 uger.
 • den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.
 • kommunen har vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, med henblik på at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension,
 • en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom.
 • der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade
 • der er modtaget en ansøgning om førtidspension, eller når kommunen har vurderet, at det er helt åbenbart, at en persons arbejdsevne ikke kan forbedres og sagen derfor ikke skal forelægges rehabiliteringsteamet.

Jobafklaring

Hvis du stadig er syg, men kommunen ikke vurderer at du opfylder betingelserne for forlængelse vil du blive tilbudt et jobafklaringsforløb. Under jobafklaringsforløbet modtager du ressourceforløbsydelse.

Under jobafklaringsforløbet skal du have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i dine forudsætninger og behov, herunder helbredstilstand.

Inden der tages stilling til indholdet i jobafklaringsforløbet skal din sag forelægges rehabiliteringsteamet.

Rehabiliteringsteamt

Rehabiliteringsteamet er et tværfagligt sammensætning team med repræsentanter fra  forskellige dele af kommunen:

 • Beskæftigelsesområdet
 • Socialområdet, herunder socialpsykiatrien
 • Sundhedsområdet
 • Undervisningsområdet (skal kun være repræsenteret, hvis det er relevant).

Derudover sidder der en repræsentant fra regionen i teamet – en såkaldt sundhedskoordinator – som fx kan være en socialmediciner.

Rehabiliteringsteamet behandler sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension og om jobafklaring. Teamet skal sikre, at alle i jobafklaring får en skræddersyet og tværfaglig indsats på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundhedsområdet.

Klageregler

Hvis en arbejdsgiver helt eller delvist undlader at udbetale sygedagpenge, skal du med det samme henvende dig til din kommune. Får du afslag eller meddelelse om ophør af sygedagpenge fra kommunen, skal du have det skriftligt med oplysning om klagemulighed og ankefrist, der er 4 uger på dato.

Arbejdsgivere skal holde samtaler med syge

Arbejdsgiveren skal inden 4 uger holde en samtale med medarbejderen om, hvordan og hvornår han eller hun kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Du har ret til at have en bisidder med til samtalen f.eks. din tillidsrepræsentant.

Giver sygdommen eller praktiske omstændigheder ikke mulighed for en personlig samtale, holdes samtalen så vidt muligt telefonisk. Arbejdsgiveren skal ikke indkalde til samtale, hvis medarbejderen er i opsagt stilling og fratræder inden 8 uger efter første sygedag.

Fastholdelsesplan

Forventer medarbejderen at være syg i mere end 8 uger, kan han eller hun anmode om at få udarbejdet en fastholdelsesplan, hvor det beskrives, hvordan medarbejderen hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdspladsen helt eller delvis. Fastholdelsesplanen udarbejdes i et samarbejde mellem arbejdsgiveren og medarbejderen.

Lønmodtageren kan når som helst i sygeforløbet anmode om, at der udarbejdes en fastholdelsesplan. Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der ikke skal udarbejdes en fastholdelsesplan, kan arbejdsgiveren afslå det. Fastholdelsesplanen skal medbringes til den første opfølgningssamtale hos kommunen.

Du kan læse mere på www.sygeguide.dk

 

 
id-4