Værdigrundlag

Ligeværdighed i beslutningsprocesser

3F København består af faglige medlemsgrupper af varierende størrelse med tilknytning til vidt forskellige arbejdspladser og brancher. Derfor er respekten for medlemsgruppernes forskellige særlige vilkår, traditioner og kultur afgørende for 3F Københavns sammenhængskraft og styrke.

Der skal opbygges et demokratisk og frugtbart samarbejde i 3F København, som gør det muligt for alle medlemsgrupper at komme til orde.

Den faglige identitet er fællesskabets styrke

3F Københavns medlemsgrupper er forankret i forskellige brancher/arbejdspladser. Sikringen af disse branchers/arbejdspladsers identitet og deres aktivitets- og handlemuligheder er en nødvendig forudsætning for, at de kan udgøre et solidt fundament for det samlede faglige fællesskab.

Der skal skabes en fælles faglig identitet på tværs af medlemsgrupper og brancher/arbejdspladser. Ud fra fælles værdier skal der skabes en fælles optræden over for omverdenen. De fælles værdier udvikles løbende igennem samarbejde på tværs af faggrænser, hvor alle kan lære af hinanden.

Mangfoldighedsarbejde

3F København arbejder for ligestilling/ligebehandling i alle forhold for alle medlemsgrupper, uanset køn, etnicitet, alder og seksuel orientering.

Mangfoldighed er en styrke. Mangfoldighedsarbejdet skal vise 3F Københavns bredde og være til gensidig inspiration og forståelse for medlemmernes vilkår.

Medlemmernes afdeling

3F København er medlemmernes. Afdelingen skal opleves som et sted, der danner rammen for en række aktiviteter tilpasset medlemmernes interesser og behov. Der skal stilles medlemsfaciliteter til rådighed til brug for enkeltmedlemmer, klubber, brancher/arbejdspladser og disses tillidsrepræsentanter. Kort vej fra medlem til 3F København.

Faglig stolthed for samlet afdeling

3F Københavns størrelse og samlede ressourcer gør det muligt at styrke de opgaver, der har tværgående betydning for alle medlemmer, f.eks. i forhold til arbejdsmarkedspolitik og opsøgende arbejde, herunder agitationsarbejde og organisationsarbejde, såvel som styrkelse af opgaver, der har betydning for de enkelte medlemsområder, f.eks. overenskomstforhandlinger. Én afdeling, fælles værdier og fælles fodslag.

Den professionelle fagforening

3F København skal udnytte sine mange forskellige kompetencer, ikke mindst blandt tillidsvalgte og ansatte, til at sikre en effektiv og professionel behandling af faglige spørgsmål og sager.

Der skal udvikles en kultur i 3F København, hvor det er naturligt at arbejde på tværs af organisationen for derigennem at opnå en høj grad af vidensdeling. Det er desuden af afgørende betydning, at der konstant følges op på, hvordan medlemmerne hele tiden kan få den bedst mulige medlemsservice på baggrund af en økonomisk ansvarlig drift af 3F København.

3F København i lokalsamfundet

3F København har i kraft af sin størrelse og placering, en forpligtelse til at markere sig og præge lokalområdet, både politisk, kulturelt og socialt. 3F København bør danne rammen om vidtforgrenede aktiviteter, der henvender sig til både egne medlemmer og beboerne i lokalsamfundet.

Den faglige a-kasse

3F København har en naturlig kobling mellem arbejdet i a-kasse og faglig afdeling, hvor a-kassen er en integreret del af det fagligt-politiske arbejde i 3F København.

Kendskabet til overenskomster og aftaler danner baggrund for, at a-kassen kan give medlemmerne den bedst mulige service. Lediges rettigheder og interesser skal håndhæves, ligesom der skal gives hjælp i forbindelse med uddannelse og efteruddannelse. Desuden skal a-kassen formidle arbejde i samarbejde med faglig afdeling og tillidsrepræsentanterne.

Uddannelse

3F København skal arbejde på, at styrke alle medlemmernes uddannelsesmuligheder- og niveau igennem målrettet indsats over for uddannelsessystemet.

Solidaritet – nationalt og internationalt

3F København vil samarbejde med andre faglige- og politiske organisationer, som arbejder for at fremme arbejdernes interesser i ind- og udland.

Miljøarbejde

3F København ser det som en faglig opgave, at arbejde for at fremme udviklingen af et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Der skal dannes stærke netværk mellem tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, som kan anvende hinandens erfaringer i miljøarbejdet, ligesom 3F København skal have den fornødne ekspertise til at behandle miljøspørgsmål og igangsætte miljøaktiviteter.

Det sociale fokus

Når medlemmer bliver sat i situationer, som kan medføre udstødning fra arbejds-
markedet eller gøre det svært at komme i arbejde igen, skal 3F København være et sted, hvor man kan henvende sig for at få støtterådgivning og hjælp.

Ungdom

Unge har, på tværs af arbejde og faglig tilknytning, fælles interesser, som ud-
springer af forsøget på at skabe fodfæste i samfundet f.eks. i forhold til arbejde, uddannelse og stiftelse af familie. Derfor er det 3F Københavns opgave at varetage de unges interesser og skabe rum for, at unge kan udveksle synspunkter og idéer og herigennem påvirke 3F Københavns arbejde på deres egne præmisser.

Efterlønnere, seniorer og pensionister

3F Københavns ældre medlemmer skal have mulighed for i fagforeningen, at udfolde deres aktiviteter i form af møder, foredrag og studiekredse. Aktiviteterne skal indgå som et naturligt udbud i afdelingens tilbud til medlemmerne.

 
id-4